Înapoi

Buletin hidrogeologic - Aprilie 2018

Caracterizarea  lunii  MARTIE

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna martie, prin comparaţie cu luna februarie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au crescut în 83% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au scăzut în 13% dintre acestea. Creşteri ale nivelurilor, cu până la 130 cm, au fost înregistrate în Dealurile Cernei, Piemontul Cândeşti, ȋn luncile râurilor Olt, Ialomiţa, Buzău, Călmăţui şi pe zone extinse ale Câmpiei Române. Scăderi cu până la 40 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat pe alocuri ȋn luncile Bistreţului şi Călmăţuiului şi ȋn câmpiile Băileşti, Burdea, Burnas, Caracal, Câlnău, Ilfov, Ploieşti, Gherghiţei, Roşiori, Ştefan Vodă, Râmnicului şi Siretului.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 61% dintre foraje, la valori mai mari cu până la 450 cm (Siliştea, Câmpia Piteştiului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna martie au înregistrat creşteri de până la 80 cm în aproximativ 94% din totalul forajelor aflate în observaţie în Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 55% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 220 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersigului).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna martie au crescut cu până la 110 cm în cazul a 86% din totalul forajelor situate în Depresiunea Transilvaniei şi au ȋnregistrat fluctuaţii nesemnificative pe alocuri ȋn Culoarul Aiud, ȋn Podişul Rotbav şi ȋn depresiunile Bârsei, Dărmăneşti, Câmpia Turzii şi Sibiu, în aproximativ 10% din numărul forajelor de monitorizare.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 67% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 230 cm (Sânsimion, Depresiunea Tuşnad).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna martie au crescut cu până la 75 cm în cazul a 85% dintre foraje, situaţie întâlnită în culoarele râurilor Suceava, Moldova, Roman-Adjud, Siret şi Prut, în depresiunile Dorohoi, Rădăuţi,   Neamţ, Tazlău, Bistriţa-Cracău, Huşi, precum şi ȋn zona de podiş şi colinară. Nivelurile hidrostatice au scăzut pe alocuri cu până la 10 cm, ȋn aproximativ 8% din numărul forajelor de monitorizare situate în depresiunile Hârlău şi Caşin, Podişul Mirceşti şi colinele Gloduri şi Chinejei.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 92% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 290 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au crescut în luna martie cu până la 45 cm ȋn 56% dintre  forajele de monitorizare situate ȋn zona Dunavăţ, Câmpia Ceamurliei, podişurile Casimcea, Gârliciu, Mangaliei. Scăderi ale nivelurilor au fost semnalate ȋn Glacisul Măcin şi ȋn podişurile Cobadin şi Cernavodă.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 78% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 440 cm (Cuza Vodă, Podişul Cernavodei).

Prognoza  pentru  luna  APRILIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna aprilie 2018, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse ȋn bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendinţă de creştere în aproximativ 90% din totalul forajelor de observaţie. Ȋn Piemontul de Cândeşti, sudul Câmpiei Olteniei, pe alocuri ȋn câmpiile Colentina, Gherghiţei, Siretului, ȋn aproximativ 7% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă de staţionaritate.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna aprilie se vor caracteriza printr-o tendinţă de creştere în cazul a 94% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului. Se apreciază că, pe alocuri, nivelul apelor freatice va avea o tendinţă staţionară ȋn interfluviul Crişul Repede-Crişul Negru, ȋn Câmpia Aradului şi în Depresiunea Copalnic, ȋn aproximativ 6% din numărul forajelor aflate în observaţie.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna aprilie se vor caracteriza printr-o tendinţă de creştere în aproximativ 98% din totalul forajelor situate ȋn Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile Carpaţilor Orientali, ţinând seama de distribuţia cantităţilor de precipitaţii cumulate din luna martie şi de previziunile meteorologice pentru luna aprilie.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna aprilie, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de creştere ȋn aproximativ 90% din forajele situate Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de curbură. Nivelurile piezometrice vor manifesta pe alocuri o tendinţă de staţionaritate în acviferele din zonele colinare Ibănesei, Miletin, Gloduri (situate ȋn bazinul hidrografic al râului Jijia) şi Bălăbăneşti, pentru aproximativ 10% din forajele analizate.

Podişul Dobrogei

Tendinţa generală a evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna aprilie este apreciată ca fiind staţionară ȋn 78% din forajele monitorizate situate ȋn Glacisul Măcin, Colinele Murighiol şi ȋn podişurile Gârliciu, Casimcea, Cernavodă şi Cobadin. Creşteri ale nivelurilor freatice ȋntre 10 şi

30 cm sunt posibile ȋn Câmpia Ceamurliei şi Podişul Mangaliei, ȋn 22% din forajele monitorizate.


Noutăți Noutăți