Înapoi

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - august 2017

Caracterizarea lunii IULIE

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna iulie, prin comparaţie cu luna iunie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 54% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au crescut în 46% dintre foraje. Scăderi ale nivelurilor, cu până la 80 cm, au fost înregistrate pe alocuri în Piemontul Getic şi zona subcarpatică, ȋn câmpiile Băileşti, Ilfov, Titu, Gherghiţa, Urziceni, Râmnic, Siret, precum şi ȋn luncile râurilor Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Călmăţui. Creşteri cu până la 70 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat pe alocuri ȋn Câmpia Olteniei, Dealurile Cernei, depresiunile subcarpatice, în câmpiile Teleorman, Mostiştei şi Siret, Bărăganul de Nord şi Central şi în luncile râurilor Bistreţ şi Buzău.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 53% dintre foraje, la valori mai ridicate cu până la 351 cm (Măceşu de Sus, Câmpul Nedeii).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna iulie au înregistrat scăderi de până la 90 cm în aproximativ 92% din totalul forajelor aflate în observaţie în Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, în câmpiile Ier, Arad, Banloc, Timişoara, Nădlac, precum şi în depresiunile din dealurile Crişanei şi Banatului. Ȋn 8% din situaţiile analizate, nivelurile au crescut pe alocuri în Câmpia Joasă a Crişurilor şi în câmpiile Valea lui Mihai, Arad, Sinersig şi Miersig.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 75% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 230 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersigului).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna iulie au scăzut cu până la 30 cm în cazul a 76% din totalul forajelor în culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic, Someş, Târnava Mică şi Aiud, în depresiunile Câmpia Turzii, Gheorgheni şi Săliştei şi au crescut în 24% dintre foraje în culoarele râurilor Târnava Mare şi ȋn depresiunile Făgăraş, Bârsei, Prejmer, Sibiu şi Ciuc.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 80% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 225 cm (Sânsimion, Depresiunea Tuşnad).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna iulie au scăzut cu până la 30 cm în cazul a 72% dintre foraje, situaţie întâlnită în culoarele râurilor Moldova, Prut, Siret şi Roman-Adjud, în zona colinară şi în depresiunile Rădăuţi, Tazlău, Huşi, Hârlău. Nivelurile hidrostatice au crescut cu până la 20 cm ȋn aproximativ 28% din numărul forajelor de monitorizare situate în culoarele râurilor Modova şi Bistriţa, ȋn depresiunile Dorohoi, Caşin, Neamţ, Bistriţa-Cracău şi, pe alocuri, ȋn zona colinară şi de podiş.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 85% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 340 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna iulie ȋn 89% din situaţiile studiate ȋn acviferele de mică adâncime situate ȋn Glacisul Măcinului, Colinele Murighiol, Câmpia Ceamurliei şi podişurile Cobadin, Gârliciului şi Mangaliei.

Prognoza pentru luna AUGUST

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna august 2017, nivelurile piezometrice ale acviferelor din principalele bazine hidrografice ale Câmpiei Române vor avea o tendinţă de scădere în aproximativ 52% din totalul forajelor de observaţie, în zonele subcarpatică şi piemontană, în câmpiile Olteniei, Ilfovului, Titu, Otopeni, Gherghiţei, Urziceni, Roşiori, pe alocuri în Câmpia Siretului şi ȋn zonele de luncă ale râurilor principale din Câmpia Română de Est. În aproximativ 42% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă staţionară ȋn culoarele Jiului şi Oltului şi în câmpiile Olteniei, Teleorman, Titului, Râmnicului, Siretului.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna august se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în cazul a 95% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor şi în câmpiile Ier, Arad, Banloc, Timişoara, precum şi în depresiunile din dealurile Crişanei şi Banatului. Se apreciază că nivelul apelor freatice va avea tendinţă de staţionaritate ȋn partea de nord a Câmpiei Joase a Crişurilor şi pe alocuri, în câmpiile bazinul inferior al râului Mureş, ȋn aproximativ 5% din numărul forajelor aflate în observaţie.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna august se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în aproximativ 66% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic, Târnava Mare şi Mică, Aiud şi Deva şi ȋn depresiunile Câmpia Turzii, Gheorgheni şi cele din bazinul superior al râului Olt. Se estimează că nivelul piezometric va avea o tendinţă de staţionaritate în aproximativ 32% din totalul punctelor de monitorizare, în acviferele delimitate ȋn culoarele râurilor Iza, Someş, Aiud şi ȋn depresiunile Bârsei, Făgăraş, Prejmer, Săliştei şi Sibiu.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna august, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de scădere în acviferele din luncile râurilor Suceava, Prut, Siret şi ȋn depresiunile din Podişul Moldovei în aproximativ 59% din totalul forajelor considerate. Nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de staţionaritate ȋn aproximativ 38% din forajele situate în culoarele râurilor Moldova, Roman-Adjud, Siret, ȋn zona colinară şi de podiş, precum şi ȋn depresiunile Hârlău, Neamţ, Caşin, Bistriţa – Cracău.

Podişul Dobrogei

Tendinţa evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna august este apreciată ca fiind  in scădere pentru 44% din forajele de monitorizare situate în podişurile Gârliciului, Casimcei şi Mangaliei şi în Câmpia Ceamurliei. Ȋn 33% dintre situaţiile monitorizate tendinţa va fi staţionară în zonele Dunavăţ, Măcin şi în podişurile Cobadin şi Cernavodă.